domingo, 27 de septiembre de 2015

神傳不動流柔体術 Shinden Fudō Ryū Jūtaijutsu神傳不動流柔体術

Shinden Fudō Ryū Jūtaijutsu 

 

初伝型           Shoden Gata

片胸捕           Kata Mune Dori
逆片胸捕        Gyaku Kata Mune Dori
逆片胸捕腕折  Gyaku Kata Mune Dori Ude Ori
松風              Matsu Kaze
松風両手        Matsu Kaze Ryōte
龍虎              Ryūko
龍虎足型        Ryūko Ashi Gata
下段掛           Gedan Gake
下段払腰        Gedan Harai Goshi
腕折              Ude Ori
久陰              Kyū In
鬼門捕           Kimon Dori
鬼門腰投        Kimon Koshi Nage
人中投           Jinchū Nage
人中腰       Jinchū Koshi Otoshi
衣返              Koromo Gaeshi
衣返押込        Koromo Gaeshi Osae Komi
阪落              Saka Otoshi
阪落霞           Saka Otoshi Kasumi
佐谷投           Satani Nage
佐谷投逆        Satani Nage Gyaku
片手落           Katate Otoshi
片手落押込     Katate Otoshi Osae Komi
逆投              Gyaku Nage
逆投押込        Gyaku Nage Osae Komi
極楽落           Gokuraku Otoshi
極楽落腕折     Gokuraku Otoshi Ude Ori

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario