sábado, 23 de enero de 2016

玉虎流骨指術 Gyokko Ryū Kosshijutsu
上略之巻     Jō Ryaku no Maki

    虚空    Kokū:


      Uke realiza  Migi Jodan Tsuki. Tori realiza Hidari Jodan Uke y Migi Shuto a Hoshi (“Estrella”) izquierdo.

      Uke realiza Migi Keri. Tori Hidari Sokugyuaku Keri y seguidamente realiza Hidari Boshi ken a Migi Butsumetsu de Uke.
No hay comentarios:

Publicar un comentario