lunes, 24 de julio de 2017

九鬼流棒術 Kukishin Ryu Bo Jutsu

九鬼流棒術 Kukishin Ryu Bo Jutsu

    Omote no kata:

   1. Goho Buri
   2. Ura Goho
   *  Las siguientes nueve técnicas son conocidas colectivamente como Kuji no    kata;
   3. Sashiai
   4. Funahari
   5. Tsuruno-issoku
   6. Suso-otoshi
   7. Ippon-sugi
   8. Kageno-ippon
   9. Tak
i-otoshi
   10.Koku
   11.Kasa no uchi 


Chogukui:

1.Tachi-otoshi
2. Harai
3. Kotezuke
4. Mukou zume
5. Keage
6. Uchi tome
7. Tsuke iri
8. Gorin kudaki
9. Tenchijin
10. Maehiro
11. Ryo kote
12. Uranami
13. Tama gaeshi
14. Sayu


Gokui no kata:

Juji Roppo Kuji Dome (También llamado Jumonji Kuji Dome)


Kaiden gata:

         1. Bouyose
         2. Karame Dori
         3. Kuji Hyryu

No hay comentarios:

Publicar un comentario