sábado, 14 de junio de 2014

KUKISHIN RYU BO JUTSU - I

      Bo jutsu es el arte representativo de la Kukishin Ryu. El fundador de esta escuela fue Yakushimaru Ryushin, a quién el Emperador Godaigo le dio el nombre familiar de “KUKI”, por su gran ayuda.

      Los bastones empleados en la práctica tienen tres tamaños diferentes:
1-.Rokusashaku bo de 1,80 cm. y 2,5 cm. de diámetro.
2-.Hanbo de 90 cm y el mismo diámetro.
3-.Tanbo de 24 cm. a 36 cm.

Las formas básicas se denominan Kihon Gata o Furi gata y el trabajo del kamae kata.

KUKISHIN RYU BO JUTSU:

OMOTE GATA:
1-.Goho
2-.Ura goho
Estas nueve técnicas colectivamente se las conoce como KUJI NO KATA.
3-.Sashiai
4-.Funahari
5-.Tsuru no issoku
6-.Suso otoshi
7-.Ippon sugi
8-.Kage ni ippon
9-.Taki otoshi
10-.Koku
11-.Kasa no uchi

CHUGOKUI:
1-.Tachi otoshi
2-.Harai
3-.Kotezuke
4-.Mukozume
5-.Keage
6-.Uchitome
7-Tsuke iri
8-.Gorin kudaki
9-.Tenchijin
10-.Mae hiroe
11-.Ryo gote
12-.Ura nami
13-.Tama gaeshi
14-.Sayu

GOKUI NO KATA:
1-.Jyuji
2-.Roppo
3-.Kuji dome
(Estas tres formas también son conocidas como Jyumonji-kujidome).

KAIDEN GATA:
1-.BouYose
2-.Karamedori
3-.Kuji hiryu


AMATSU TATARA KUKISHIN RYU BOJUTSU:

SHODEN NO KATA:
1-.Goho
2-.Ura Goho
3-.Sashi ai
4-.Funa bari
5-.Tsuru no hitoashi
6-.Suso otoshi
7-.Ippon sugi
8-.Kage no ippon
9-.Taki otoshi
10-.Koku
11-.Kasa no uchi
12-.Ura issoku
13-.Ura suso otoshi
14-.Koku ura

CHUDEN NO KATA:
1-.Tachi otoshi
2-.Harai
3-.Kote tsuki
4-.Mukai zume
5-.Tobi age
6-.Uchi dome
7-.Tsuke iri
8-.Gorin kudaki
9-.Ten chi jin
10-.Mae hiroshi
11-.Ryo kote
12-.Ura nami
13-.Tama Gaeshi
14-.Sayu

OKUDEN NO KATA:
1-.Jumonji
2-.Roppo
3-.Kuji dome

OKUGI NO KATA:
Kujihiryu no kata
1


KUKISHIN RYU ROKUSHAKU BOJUTSU):

SABAKI GATA:
1-.Goho
2-.Ura Goho
3-.Sashi ai
4-.Funa bari
5-.Tsuru no issoku
6-.Ura issoku
7-.Suso otoshi
8-.Ura suso otoshi
9-.Ippon sugi
10-.Tatsu otoshi
11-.Koku
12-.Kasa no Uchi
13-.Tachi otoshi
14-.Harai
15-.Yama tezuki
16-.Mukotsugu
17-.Shuken
18-.Geki chu
19-.Tsuke iri
20-.Gorin kudaki
21-.Ten chi jin
22-.Mae Hiro
23-.Ryo kote
24-.Ura Nami
25-.Tama gaeshiNo hay comentarios:

Publicar un comentario