lunes, 24 de julio de 2017

天津鞴韜九鬼流棒術 Amatsu Tatara Kukishin Ryu Bojutsu天津鞴韜九鬼流棒術 Amatsu Tatara  Kukishin Ryu Bojutsu

Shoden no Kata 初傳形:
1. Goho
2. Ura Goho
3. Sashiai
4. Funa Bari
5. Tsuru no Hito ashi
6. Suso Otoshi
7. Ippon Sugi
8. Kage ni Ippon
9. Taki Otoshi
10.Koku
11.Kasa no Uchi
12.UraIssoku
13.Ura Suso otoshi
14.Koku Ura


Chuden no kata 中傅形  :
 1. Tachi otoshi
 2. Harai
 3. Kote Tsuki
 4. Mukai Zume
 5. Tobi Age
 6. Uchi Dome
 7. Tsuke Iri
 8. Gorin Kudaki
 9. Ten Chi Jin
 10. Mae Hiroshi
 11. Ryo Kote
 12. Ura nami
 13. Tama Gaeshi
 14. Sayu


Okuden no kata 奥傅形:
 1. Jumonji
 2. Roppo
 3. Kuji Dome


Okugi no kata:

 1. Kuji hiryu no kata

No hay comentarios:

Publicar un comentario